facebook
Logo firmy

Projektowanie ogrodów

Oferta »  Projektowanie ogrodów

Projekt ogrodu to przedstawiona graficznie i opisowo ogólna wizja zagospodarowania terenu przedstawia- jąca układ wszystkich najważniejszych elementów ogrodu jak: nasadzeń roślin- nych, elementów małej architektury, rozwiązań technicznych oraz użytych materiałów.

Projekt jest niezbędny do wykonania kosztorysu i opracowania harmonogramu prac.

Proces projektowania zwykle rozpoczynamy od rozmowy ze zleceniodawcą, w celu określenia jego potrzeb i zapatrywań dotyczących zagospodarowania danej powierzchni.

Po wykonaniu inwentaryzacji, zostaje sporządzony, w jednym lub kilku wariantach, projekt koncepcyjny.

Po uwzględnieniu uwag klienta daje on ostateczną koncepcję, na podstawie której powstaje dokumentacja techniczna. Zawiera ona odrębne opracowania projektów branżowych, a najczęściej sporządzane to: projekt dróg, placów i ukształtowania terenu, instalacji nawadniającej, szaty roślinnej i projekty małej architektury ogrodowej.